Terug

Privacy policy

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? :

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten.

SIMON verwerkt identificatiegegevens van gebruikers, waaronder hun naam, woonplaats, e-mailadres, geslacht, voorgaande opleiding, socio-economische status en persoonlijke interesses. Er worden geen bijzondere persoonsgegevenscategorie verzameld of verwerkt.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door SIMON verwerkt om jouw school, onderwijs- of onderzoeksinstelling te helpen in de uitvoering en ondersteuning van haar onderwijsopdracht en om de correcte werking van SIMON te waarborgen en te verbeteren. Deze onderwijsopdracht kan berusten op het algemeen belang, op een wettelijke verplichting of op het gerechtvaardigd belang van jouw school, onderwijs- of onderzoeksinstelling.

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens uit SIMON kunnen gebruikt worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Gent, en dit met het oog op beleidsonderzoek en het publiceren van wetenschappelijke artikels over SIMON. Deze onderzoeken zijn in eerste instantie beleidsondersteunend bedoeld en om de werking van de gebruikerservaring binnen SIMON verder te verbeteren. Voor onderzoek worden de gegevens steeds gepseudonimiseerd en op een hoog aggregatieniveau verwerkt, waardoor het niet mogelijk zal zijn om individuele personen te identificeren in bijvoorbeeld publicaties.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zullen in een afzonderlijk databestand worden bewaard, strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden gecommuniceerd, tenzij wanneer de toegang, het gebruik, het behoud of de openbaarmaking van persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is. (Bv. om te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving, om technische of beveiligingsproblemen te detecteren, om de rechten, eigendom of veiligheid van SIMON te beschermen,…)

De beheerders van SIMON hebben enkel toegang tot de hierboven vermelde persoonsgegevens op een strike “need-to-know” basis. Deze toegang geldt enkel voor de doeleinden vermeld in onderhavige privacyverklaring.

Veiligheid van jouw persoonsgegevens

SIMON draagt zorg voor jouw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

SIMON gebruikt historische data enkel om een betere ondersteuning te ontwikkelen voor gebruikers en om technische problemen op te sporen en te remediëren. De (log) bestanden worden daartoe gepseudonimiseerd bewaard voor de duurtijd van de ontwikkeling en het gebruik van de toepassing. Op vraag van een individuele gebruiker kan de verwerking van zijn/haar gegevens stopgezet worden, na afstemming met de respectievelijke school, onderwijs- of onderzoeksinstelling en indien dit in overeenstemming is met de bepalingen uit “welke rechten heb je in het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens?”.

Welke rechten heb je in het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens door SIMON kan je in bepaalde omstandigheden verschillende rechten uitoefenen zoals bijvoorbeeld het recht op inzage, aanpassing, beperking en verwijdering van de persoonsgegevens die van jou verwerkt worden. Voor het uitoefenen van deze rechten kan je je wenden tot jouw school, onderwijs- of onderzoeksinstelling, die vervolgens in overleg en met bijstand van het SIMON-team je vraag zullen behandelen. Gebruikers zijn ook nooit verplicht om gegevens te verstrekken, zij hebben desgewenst toegang tot de verstrekte informatie. Indien je vragen hebt rond privacy kan je contact opnemen met simon@ugent.be of bij de Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) van de Universiteit Gent (privacy@ugent.be).

Indien je meent dat onvoldoende gevolg werd gegeven aan jouw vraag, kan je je wenden tot de toezichthouder:

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 553 50 47

E-mail: contact@toezichtcommissie.be

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe kan je ons contacteren?

SIMON verwerkt persoonsgegevens in opdracht van respectievelijk de school, onderwijs- of onderzoeksinstelling die jou dit platform aanbiedt. SIMON werd ontwikkeld binnen de UGent in samenwerking met de associatiepartners van de UGent (Arteveldehogeschool, HoGent en Howest). SIMON is een tool van de UGent, de UGent staat dus in voor de verwerking van de gegevens en verbindt zich ertoe om je privacy te waarborgen. Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je in eerste instantie terecht bij je school, onderwijs- of onderzoeksinstelling. Je kan ook altijd rechtstreeks contact opnemen SIMON via simon@ugent.be en Lot.Fonteyne@UGent.be of met de Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) van de Universiteit Gent (privacy@ugent.be).

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Indien de privacyverklaring wordt aangepast, zal hiervan melding gemaakt worden op deze pagina.